Câu chuyện kinh doanh

VIM: Bị phạt 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn

Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2017

Thời gian họp: 9h00, ngày 16/03/2017

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái

Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;

+ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu