Câu chuyện kinh doanh

VCSC: Giai đoạn khó khăn nhất với PVS đã qua nhưng quá trình hồi phục chưa đủ tạo mức ROE tốt

PVS: Phát hành cổ phiếu

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2012

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2012

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

– Tỷ lệ thực hiện: 20: 3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được tính và bị hủy bỏ. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên cơ sở số cổ phần thực tế phân phối được.. – Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được nhận thêm: (654 x 3)/20 = 98,1 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà Cổ đông A được nhận là 98 cổ phiếu, 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ..

* Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

– Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 104.230.733

– Tỷ lệ thực hiện: 20: 7 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)

– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. – Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 654 cổ phiếu, sẽ được hưởng 654 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: (654 x 7)/20 = 228,9 CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 228 cổ phiếu..

– Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian bắt đầu: 20/12/2012

+ Thời gian kết thúc: 15/01/2013

– Thời gian đăng ký đặt mua:

+ Thời gian bắt đầu: 20/12/2012

+ Thời gian kết thúc: 18/01/2013

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu