Câu chuyện kinh doanh

TIX: Doanh thu giảm 80% do nguồn thu từ bất động sản giảm mạnh

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/11/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 25/11/2016

Thời gian thực hiện: Ngày 06/01/2017

Địa điểm thực hiện: Eastin Grand Hotel Saigon, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;

+ Một số nội dung khác.

Tải file gốc

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu