Câu chuyện kinh doanh

Sơn Hà “thâu tóm” xong Toàn Mỹ

Nghị quyết ĐHĐCĐ vắn tắt:

Báo cáo kết quả SXKD năm 2009: Doanh thu thuần 1067tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35,63 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư chủ sở hữu 23,75%, tỷ lệ chi trả cổ tức 15%.

Kế hoạch SXKD năm 2010: doanh thu thuần 1200tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư năm 2010: đầu tư xây dựng nhà máy SX mới tại Hoóc Môn, tổng mức đầu tư 41,85 tỷ đồng; đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và phương tiện vận tải tại Hà Nội.

Tái cơ cấu: Chuyển đổi bộ phận sản xuất và kinh doanh Ống thép hiện tại thành Công ty TNHH Ống

thép Sơn Hà trực thuộc SHI; Chuyển Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà thành CTCP.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu