Câu chuyện kinh doanh

Quốc Cường Gia Lai đã nhận của Sunny Island gần 3.000 tỷ đồng cho dự án Phước Kiển

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2017

Thời gian tổ chức: 8h30, ngày 29/06/2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn New Word, Số 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung họp: 

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; 

+ Báo cáo của HĐQT: 

– Tình hình hoạt động của Công ty năm 2016; 

– Hoạt động của HĐQT năm 2016; 

– Kết quả giám sát TGĐ và BĐH năm 2016;  + Báo cáo của BKS năm 2016;. 

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017, tỷ lệ 8,6%;  + Định hướng phát triển 5 năm 2017 – 2021;  + Định hướng hoạt động năm 2017;  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;  + Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021;  + Bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021;  + Và một số nội dung khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội Cổ đông.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu