Câu chuyện kinh doanh

Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) bị phạt, truy thu thuế gần 6 tỷ đồng

Căn cứ thông báo số 303/TB-TTLK ngày 13/03/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

– Tên chứng khoán: CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

– Mã chứng khoán: KBC

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2009

– Ngày giao dịch không hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 23/03/2009

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 24/03/2009

(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 23/03/2009 và 24/03/2009).

– Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 25 tháng 04 năm 2009.

Địa điểm: Tòa nhà Kinh Bắc- KCN Quế Võ- Bắc Ninh.

– Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh 2009.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và Ban kiểm soát

+ Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2008

+ Các nội dung khác có liên quan.

– Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu KBC ngày 24/03, 25/03 và 26/03/2009.

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo tới các Công ty Chứng khoán thành viên và nhà đầu tư.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu