Câu chuyện kinh doanh

Mở tài khoản “ảo” thao túng cổ phiếu SGO, cá nhân bị xử phạt 550 triệu đồng

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2017

Thời gian họp: 8h00, ngày 28/06/2017

Địa điểm tổ chức họp: Hội trường cổng chính Thiên Đường Bảo Sơn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua các tờ trình;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định

Lưu ý: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 1 tổ chức ngày 22/05/2017, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 tổ chức ngày 12/06/2017 không thành công, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 lần 3 dự kiến tổ chức vào ngày 28/06/2017.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu