Câu chuyện kinh doanh

Kiểm toán yêu cầu Sabeco nộp 2.495 tỷ vào ngân sách là trái Luật Doanh Nghiệp?

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, KTNN yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông thiểu số khác với số tiền 289 tỷ đồng.

Liên quan tới kết luận này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) vừa có công văn gửi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần làm rõ một số vấn đề.

Theo VAFI, cần xác định ai được quyền quyết định phân chia lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức hàng năm. Hiệp hội này dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 cho biết, chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần. Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sabeco ngày 18/4/2017 đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó khoản lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016 được xác định là 2.946,22 tỷ đồng và quyết định không chia.

“Như vậy khoản lợi nhuận chưa phân phối trên về bản chất không phải là khoản nợ của doanh nghiệp đối với toàn thể cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước, vì vậy việc KTNN và Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco phải chuyển 2.495 tỷ đồng về ngân sách nhà nước là trái với Luật Doanh nghiệp hiện hành”, VAFI nhận định.

VAFI cũng cho rằng, theo Luật doanh nghiệp 2014, HĐQT Sabeco hiện nay cũng không có thẩm quyền phân chia cổ tức từ khoản chưa phân phối là 2.900 tỷ đồng mà phải trình cho ĐHĐCĐ năm 2017. Điều Luật này cũng khẳng định rằng khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng không phải là khoản nợ của doanh nghiệp đối với toàn thể các cổ đông.

Theo VAFI, khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng chỉ được thanh toán cho các cổ đông nếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, nếu ĐHĐCĐ tới đây của Sabeco biểu quyết thông qua việc phân chia 2.900 tỷ đồng thì cổ đông nhà nước chỉ được hưởng 36% của khoản phân chia này vì nhà nước đã bán bớt cổ phần của mình vào ngày 27/12/2017.

Nói rõ về bản chất của khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, VAFI cho rằng, đại bộ phận các công ty cổ phần hiện nay nếu kinh doanh có lãi thì đều tồn tại khoản lợi nhuận chưa phân phối, chứ không phải cứ có lợi nhuận dư thừa là phải chia hết cho các cổ đông, kể cả trong tình huống doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, hay mua bán sáp nhập doanh nghiệp…

Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo VAFI được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đúng như kế hoạch mong đợi, không đủ nguồn lợi nhuận sau thuế để trả cho cổ đông theo kế hoạch thì có thể lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối bù vào hoặc trong trường hợp hết năm tài chính mà doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ thì lấy nguồn lợi nhuận sau thuế bù vào, để tránh sự thay đổi từ các quỹ đã trích lập.

Ngoài ra, nguồn lợi nhuận chưa phân phối là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tiết kiệm tiền và tăng nguồn tiền cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu