Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp 24h: SCIC sẽ chào bán toàn bộ 255 triệu cổ phiếu của Vinaconex

Nội dung họp:

+Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

+Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

+Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014;

+Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;

+Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;

+Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013;

+Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014;

+Bầu thay thế thành viên HĐQT;

+Sửa đổi Điều lệ;

+Và các nội dung khác.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu