Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp 24h: Doanh thu 10 tháng của PVN tiến sát 500.000 tỷ đồng

1. Nhất trí chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện dịch vụ kiểm tóan báo cáo tài chính hợp nhất và các báo cáo tài chính niên độ tài chính 2008 – 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con.

2. Giao trách nhiệm cho Ban Tái cấu trúc Hoa Sen Group tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc giai đoạn 3 nhằm hoàn thiện, tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả làm việc.

3. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng mới 07 chi nhánh phân phối – bán lẻ tại Vĩnh Long, Hòa Bình, Phú Giáo (Bình Dương), Đắc Đoa (Gia Lai), Hà Nội, Cần Thơ, Tuy Hòa (Phú Yên) trong 6 tháng cuối của niên độ tài chính 2008 – 2009, đồng thời tiến hành mua đất để xây dựng chi nhánh tại Long Xuyên.

4. Bổ nhiệm, thôi nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Hoa Sen Group và các công ty con như sau:

a. Hoa Sen Group:

– Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hoa Sen Group, phụ trách chuỗi cung ứng (supply chain).

b. Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen:

– Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Phạm Văn Trung.

– Thôi nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen đối với Ông Vũ Văn Bình.

– Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

– Bổ nhiệm Ông Trần Minh Phụng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen.

c. Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen :

– Thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen đối với Ông Lê Phước Vũ.

– Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trung giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa Sen.

5. Giao ông Lê Phụng Hào, thành viên Hội đồng Quản trị chủ trì dự án Họach định Nguồn lực Doanh nghiệp (dự án ERP: Enterprise Resource Planning) của Hoa Sen Group và có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc triển khai, đánh giá tính khả thi của dự án ERP để trình HĐQT xem xét và quyết định.”

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu