Câu chuyện kinh doanh

Doanh nghiệp 24h: Công nghiệp tàu thủy SBIC đặt mục tiêu lỗ 2.885 tỷ đồng năm 2018

Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

Nội dung họp:

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014;

+Phương án chia cổ tức năm 2013 và dự kiến năm 2014;

+Báo cáo kết quả thưởng cổ phiếu quỹ năm 2013 và kế hoạch thưởng cổ phiếu quỹ năm 2014

+Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling năm 2014;

+Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu