Câu chuyện kinh doanh

DIG: Dự trình kế hoạch lợi nhuận 350 tỷ đồng và chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03/2016

Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2016

Thời gian thực hiện: 13h30 ngày 26/04/2016

Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Pullman, số 15 Thi Sách, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung đại hội:

– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

– Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015; kế hoạch hoạt động năm 2016.

– Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2016.

– Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.

– Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015; dự kiến mức thù lao cho năm 2016.

– Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu