Câu chuyện kinh doanh

ĐHĐCĐ Dầu Tường An: Điều chỉnh tăng cổ tức năm 2017 lên mức 24% bằng tiền

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An (TAC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018

Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018

Thời gian thực hiện : 8h00, ngày 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khác sạn Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung họp:

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích qũy và cổ tức năm 2017.

+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018.

style=’font-size: medium; font-family: “times new roman”; white-space: normal; word-spacing: 0px; text-transform: none; font-weight: 400; color: rgb(51,51,51); padding-bottom: 0px; font-style: normal; text-align: justify; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; orphans: 2; widows: 2; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text->

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu