Câu chuyện kinh doanh

Daewon – Thuduc liên doanh với VMEP đầu tư dự án bất động sản 115 triệu USD tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015

Thời gian thực hiện: 13:30PM ngày 21/4/2015 Địa điểm thực hiện: tầng 3, trung tâm hội nghị GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Đa Kao, quận 1, tp HCM.Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2014;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và chia cổ tức năm 2015;

+ Chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh);

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2014;

+ Xin chủ trương bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới;

+ Xin chủ trương về thay đổi địa điểm trụ sở chính hoạt động;

+ Bầu cử lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2015-2020;

+ Và các vấn đề khác.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu