Câu chuyện kinh doanh

“Cổ phiếu NLG đang ở mức giá hấp dẫn”

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

Thời gian thực hiện: 9:00AM ngày 25/4/2015

Địa điểm thực hiện: Lotte Legend Sai Gon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, tp. HCM.Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Phương án chi trả cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận & kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;

+ Ngân sách hoạt động và thù lao 2015 của Hội đồng quản trị, 03 tiểu ban, Ban quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho nhân viên;

+ Điều chỉnh Điều lệ Công ty;

+ Chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015;

+ Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị mới;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu