Câu chuyện kinh doanh

CKD chuẩn bị chi 62 tỷ trả cổ tức, tỷ lệ 20%

Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2017

Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 09/06/2017

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch năm 2017

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến năm 2017

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

+ Một số nội dung khác

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu