Câu chuyện kinh doanh

6 tháng, công ty kinh doanh vàng mã lãi ròng 26 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 35%

CAP – Kết quả đã bán 1.000 cổ phiếu quỹ

1.Tên tổ chức niêm yết: CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

2.Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nguyễn Phúc, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

3.Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng

4.Mã chứng khoán giao dịch: CAP

5.Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000CP

6.Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 10.000 CP

7.Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 1.000 CP

8.Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 9.000 CP

9.Thời gian thực hiện: từ ngày 23/8/2010 đến ngày 23/10/2010

10. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Bảo Việt

11.Lý do không thực hiện bán số lượng đăng ký: Do tính thanh khoản của cổ phiếu CAP kém.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu